Girls Varsity Volleyball · Varsity Volleyball vs. Fishers (8/24/19) (Courtesy of Michael Hoffbauer)